Dâu tây

 Phúc Bồn Tử mix Dâu Mỹ Albion  Phúc Bồn Tử mix Dâu Mỹ Albion
170,000₫
 Phúc Bồn Tử  Phúc Bồn Tử
165,000₫
 Phúc bồn tử mix Dâu Hàn Quốc  Phúc bồn tử mix Dâu Hàn Quốc
185,000₫
 Phúc bồn tử mix Dâu New Zealand  Phúc bồn tử mix Dâu New Zealand
170,000₫
 Dâu Mỹ Albion  Dâu Mỹ Albion
220,000₫
 Dâu Mỹ Ablion (Loại 2)  Dâu Mỹ Ablion (Loại 2)
150,000₫
 Dâu New Zealand hàng tuyển  Dâu New Zealand hàng tuyển
215,000₫
 Dâu New Zealand (Loại 1)  Dâu New Zealand (Loại 1)
175,000₫
 Dâu New Zealand (Loại 2)  Dâu New Zealand (Loại 2)
140,000₫
 Dâu Hàn Quốc  Dâu Hàn Quốc
220,000₫